โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

โทรศัพท์ 038245051 , โมบาย 066-0056 ( 081-085 , 250-254 )
|
|
|
|
|
|

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)

    รู้จักโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    โครงสร้างองค์กร
    การเข้าถึงประวัติผู้รับบริการ
    สิทธิข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
    ความรู้เพื่อประชาชน
   ข้อเสนอแนะ
    ข้อมูลพื้นฐานและเวชสถิติ
    HDC   HDC58   PDC   OP.NHSO
   SEAMLESS  
   อัตตราค่ารักษาพยาบาล  
   สธ 2562  กรมบัญชีกลาง


ดูภาพทั้งหมด    

           หมายเลขภายใน
    ขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
    ตารางการใช้ห้องประชุม
    ขออนุมัติซ่อมพัสดุ
    เบิกพัสดุคอมพิวเตอร์
 ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปี 2563

  1.1แผนปฏิบัติการปี2564รพ.สัตหีบกม.10(ฉบับสมบูรณ์)
 นโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี2564
 เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดสสจ.ชลบุรีปี2563
 ตัวชี้วัดปี63ตามคำรับรอง30กย62
 นโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี2563
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2563(16ตค62)
 ประกาศคณะกรรมการ สวด
 แผนวัสดุคอมพิวเตอร์+ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี64
 แผนเบิกพัสดุ ปีงบ64

  
 คู่มือด้านความปลอดภัย
 นโยบายความปลอดภัย
     ในการทำงาน
   แบบฟอร์มรายงานต่างๆ
   แบบจ่ายค่าตอบแทน(P4P)
   นโยบายและแนวทางการใช้social network
   มาตราการการรับสินบน
 รายงานความเสี่ยง HRMS
      บัญชีชื่ออุบัติการณ์ของรพ.สัตหีบกม.10
      บัญชีความเสี่ยง NRLS
      คู่มือ HRMS

     ระบบรายงานความเสี่ยง (สำหรับสืบค้นข้อมูลเก่า)

   ITA ( การป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบ )

   คณะกรรมการต่างๆ

   กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์
   และสารสนเทศทางการแพทย์

   กลุ่มงานพยาบาล
   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   และคุ้มครองผู้บริโภค

   กลุ่มงานการแพทย์
   กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
   และการแพทย์ทางเลือก

   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
   กลุ่มงานโภชนศาสตร์
  PCT
  km1 IP:171.98.84.189

   แบบบันทึกการคัดกรองความเสี่ยง
   แบบสำรวจHospital survey on patient safety culture
   แบบฟอร์มสำรวจความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศ
   แบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
   ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
เพิ่มเพื่อน MOPH Connect
เพื่อรับบริการจองคิว OnLine
4001 Acc.

0

KPI งานคุณภาพ
แบบประเมินตนเองสำหรับโรงพยาบาล(7ด้าน)
ไฟล์เอกสารงานคุณภาพ
CPG ของรพ สัตหีบ กม 10
เอกสารเกี่ยวกับระบบยา
เอกสาร HA2018
มาตรฐาน 5ส รพ.สัตหีบกม.10
________________
Download
รายงาน Error การส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

                          

  Line - MiT

คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลสัตหีบกม 10
ตารางการให้บริการคลินิกวัยรุ่น

ลำดับที่
ชื่อเรืองประกาศข่าวประกวดราคา
วันที่ลงประกาศ
4180
2020-11-26
4179
2020-11-26
4178
2020-11-26
4177
2020-11-26
4176
2020-11-26

ลงประกาศ || ดูทั้งหมด

นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศข้าราชการผู้ที่มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH
มาตรฐานในการบริหารการปฎิบัติงาน
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน

มุมความรู้เรื่องสุขภาพ

       โรคคอตีบ
       เตือนภัยโรค มือ เท้า ปาก
       พลังสุขภาพจิดเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส

       เตือนภัยหนาว
       คำแนะนำในการป้องกันภัยหนาว
       สัญญาณเตือนเบาหวาน
       สุขภาพในที่ทำงาน
       ไอโอดีนกับเด็กไทย

 

Link หน่วยงานอื่นๆ

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
สสอ.สัตหีบ
- ประกาศคุ้มครองข้อมูล รพ.สัตหีบ กม.10
- หนังสืออนุญาตของผู้ป่วย
- ใบขอสำเนาเวชระเบียนสัตหีบกม10
- แนวทางการให้สำเนาข้อมูลเวชระเบียน
 - แนวทางปฎิบัติงานเวชระเบียน