โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

โทรศัพท์ 038245051 , โมบาย 066-0056 ( 081-085 , 250-254 )
|
|
|
|
|
|

    รู้จักโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    โครงสร้างองค์กร
    การเข้าถึงประวัติผู้รับบริการ
    สิทธิข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
    ความรู้เพื่อประชาชน
   ข้อเสนอแนะ
   วินัยและการรักษาวินัของข้าราชการพลเรือน
   มาตรฐานในการบริหารการปฎิบัติงาน
    ข้อมูลพื้นฐานและเวชสถิติ
    HDC   HDC58   PDC   OP.NHSO
   อัตตราค่ารักษาพยาบาล  
   สธ 2560  กรมบัญชีกลาง


ดูภาพทั้งหมด    

           หมายเลขภายใน
    ขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
    ตารางการใช้ห้องประชุม
    ขออนุมัติซ่อมพัสดุ
    เบิกพัสดุคอมพิวเตอร์
 ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปี 2562
 

    เล่มรายละเอียดตัวชี้วัดคำรองรับปี62
    แผนปฏิบัติการประจำปี2562รพ.สัตหีบกม.10
    ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดของกระทรวงประจำปีงบประมาณ 2562
   เล่มยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดคำรับรองฯ ปี 61
    แผนปฎิบัติการประจำปี2561 รพ.สัตหีบกม.10
     เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดสสจ.ชลบุรีปี2562
    เอกสารการชี้แจงการบริหารกองทุนฯ ปี 62 ระดับจังหวัด    แผนวัสดุ (คลังพัสดุ) ปีงบ63
     แผนวัสดุคอมพิวเตอร์+ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี63

  
 คู่มือด้านความปลอดภัย
 นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน
   แบบฟอร์มรายงานต่างๆ
   แบบจ่ายค่าตอบแทน(P4P)
    ตัวชี้วัดแผน20ปี61
    นโยบายกระทรวง20ปี
    รายละเอียดตัวชี้วัด
    แผนกระทรวง
 รายงานความเสี่ยง NRLS
      บัญชีความเสี่ยง NRLS

     ระบบรายงานความเสี่ยง (สำหรับสืบค้นข้อมูลเก่า)

   คณะกรรมการต่างๆ

   กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์
   และสารสนเทศทางการแพทย์

   กลุ่มงานพยาบาล
   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   และคุ้มครองผู้บริโภค

   กลุ่มงานการแพทย์
   กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
   และการแพทย์ทางเลือก

   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
   กลุ่มงานโภชนศาสตร์
  PCT

  km1 IP:171.98.84.44   แบบบันทึกการคัดกรองความเสี่ยง
   แบบสำรวจHospital survey on patient safety culture
   แบบฟอร์มสำรวจความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศ
   แบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
   ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
เพิ่มเพื่อน MOPH Connect
เพื่อรับบริการจองคิว OnLine
1848 Acc.


KPI งานคุณภาพ
แบบประเมินตนเองสำหรับโรงพยาบาล(7ด้าน)
ไฟล์เอกสารงานคุณภาพ
CPG ของรพ สัตหีบ กม 10
เอกสารเกี่ยวกับระบบยา
เอกสาร HA2018
มาตรฐาน 5ส รพ.สัตหีบกม.10
________________
Download
รายงาน Error การส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

        

  Line - MiT

คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลสัตหีบกม 10
ตารางการให้บริการคลินิกวัยรุ่น

ลำดับที่
ชื่อเรืองประกาศข่าวประกวดราคา
วันที่ลงประกาศ
1755
2019-09-20
1754
2019-09-20
1753
2019-09-20
1752
2019-09-20
1751
2019-09-20

ลงประกาศ || ดูทั้งหมด

นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศข้าราชการผู้ที่มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ยุทธศาสตร์จังหวัด

รายงานแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน

มุมความรู้เรื่องสุขภาพ

       โรคคอตีบ
       เตือนภัยโรค มือ เท้า ปาก
       พลังสุขภาพจิดเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส

       เตือนภัยหนาว
       คำแนะนำในการป้องกันภัยหนาว
       สัญญาณเตือนเบาหวาน
       สุขภาพในที่ทำงาน
       ไอโอดีนกับเด็กไทย

 

Link หน่วยงานอื่นๆ

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
สสอ.สัตหีบ
- ประกาศคุ้มครองข้อมูล รพ.สัตหีบ กม.10
- หนังสืออนุญาตของผู้ป่วย
- ใบขอสำเนาเวชระเบียนสัตหีบกม10
- แนวทางการให้สำเนาข้อมูลเวชระเบียน
 - แนวทางปฎิบัติงานเวชระเบียน