การให้บริการด้าน IT

     1231
     50
     10
     13
     31
     0
             รวม     1335